Zakonodavna kancelarija

Osnovne nadležnosti Zakonodavne kancelarije:

 • koordinacija u pripremi Programa rada Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) koji se odnosi na zakonodavnu aktivnosti (lista zakona) sa organima javne uprave i drugim organima i institucijama;
 • praćenje dinamike izrade zakona i podzakonskih akata;
 • koordiniranje izrade nacrta zakona na način da koordinira rad radnih grupa, održava stalni protok informacija sa obrađivačem propisa, gradonačelnikom, članovima Vlade i drugim učesnicima nadležnim za oblast koja se reguliše;
 • obezbjeđivanje zakonske (pravne), statutarne i ustavne usklađenosti;
 • davanje pravnih mišljenja o usaglašenosti sa pravnim propisima Brčko distrikta BiH, sa Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine kao i o metodološkom jedinstvu u pripremi nacrta zakona i podzakonskih akata;
 • redigovanje konačnog teksta nacrta zakona i podzakonskih akata koje utvrdi Vlada i njihovu normativno–tehničku usklađenost;
 • izrada Jedinstvenog registra podzakonskih akata;
 • obezbjeđivanje relevantnih direktiva i drugih propisa EU izrađivačima nacrta
 • propisa na osnovu dostavljenih teza;
 • izdavanje mišljenja o usklađenosti nacrta propisa sa propisima EU;
 • saradnja sa Odsjekom za evropske integracije na harmonizaciji propisa sa propisima EU;
 • druga pitanja koja joj se povjere zakonom, podzakonskim aktom ili odlukom Vlade i gradonačelnika.

Zakonodavna Kancelarija ima jedan odsjek i to Odsjek za zakonodavne aktivnosti.

ODSJEK ZA ZAKONODAVNE AKTIVNOSTI

Odsjek za zakonodavne aktivnosti nadležan je za:

 • koordinaciju u pripremi Programa rada Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) koji se odnosi na zakonodavnu aktivnosti (lista zakona) sa organima javne uprave i drugim organima i institucijama;
 • praćenje dinamike izrade zakona i podzakonskih akata;
 • koordiniranje izrade nacrta zakona na način da koordinira rad radnih grupa, održava stalni protok informacija sa obrađivačem propisa, gradonačelnikom, članovima Vlade i drugim učesnicima nadležnim za oblast koja se reguliše;
 • obezbjeđivanje zakonske (pravne), statutarne i ustavne usklađenosti;praćenje dinamike izrade zakona i podzakonskih akata;
 • davanje pravnih mišljenja o usaglašenosti sa pravnim propisima Brčko distrikta BiH, sa Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine kao i o metodološkom jedinstvu u pripremi nacrta zakona i podzakonskih akata;
 • redigovanje konačnog teksta nacrta zakona, podzakonskih i opštih akata koje utvrdi Vlada i njihovu normativno–tehničku usklađenost;
 • izradu Jedinstvenog registra podzakonskih akata;