Upravna inspekcija

Upravna inspekcija

 • vrši inspekcijski nadzor u oblasti uprave.
 • vrši uvid u Organizacioni plan, personalnu evidenciju te druge dokumente koje se odnose na rad službenika i namještenika, te traži podatke koji se odnose na radno-pravni status službenika i namještenika;
 • vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na organizaciju organa uprave, primjene propisa o uredskom poslovanju, upravnog postupka u pogledu ažurnosti i efikasnosti;
 • vrši kontrolu primjene propisa koji se odnose na prava i obaveze zaposlenika odjeljenja Vlade i drugih organa uprave, te kontrolu zakonitosti svih rješenja koja se odnose na rad i radne odnose službenika i namještenika;
 • pregleda opće i pojedinačne akte;
 • vrši kontrolu upravnih predmeta u pogledu vođenja upravnog postupka i primjene materijalnog prava i ovlaštenja za poduzimanje upravnih radnji i donošenja rješenja i drugih akata, te načina prikupljanja dokaza u upravnom postupku, kao i vođenja evidencije u upravnim stvarima;
 • vrši kontrolu postupka prijema službenika i namještenika u službu;
 • donosi rješenja kojima se naređuje otklanjanje nedostataka;
 • pokreće disciplinske postupke zbog lakše i teže povrede službene dužnosti i provodi disciplinski postupak utvrdivanja lakše povrede službene dužnosti službenika i namještenika, te izriče mjere u skadu sa zakonom;
 • vrši nadzor nad provodjenjem administrativnog izvršenja;
 • obavještava gradonačelnika o aktima koji nisu usaglašeni, odnosno koji su u suprotnosti sa Statutom, zakonom i drugim propisima;
 • podnosi nadležnog organu prijave za pokretanje krivičnog, prekršajnog i disciplinskog postupka;
 • sačinjava godišnji izvještaj o stanju rješavanja upravnih predmeta koji gradonačelnik podnosi Skupštini;
 • predlaže mjere za unapređenje rada uprave u pogledu efikasnijeg i ažurnijeg rješavanja upravnih stvari i ažurnijeg, efikasnijeg i tačnijeg vođenja evidencije upravih i drugih predmeta;
 • predlaže gradonačelniku nacrte općih akata u vezi s stručnim usavršavanjem službenika i drugih lica koji rade na rješavanju stvari i vođenu evidencije upravnih akata;
 • predlaže šefovima odjeljenja izradu obrazaca i izrađuje njihove nacrte u upravnom postupku za potrebe upravnih organa distrikta i institucija distrikta koje imaju javna ovlaštenja;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima Brčko distrikta BiH.
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa pododjeljenja i glavnog inspektora.