Sekretarijat Vlade

Sekretarijat Vlade je nadležan za:

- Koordinaciju pripreme Vladinog programa i prioriteta na osnovu materijala koje dostave odjeljenja;

- Osiguravanje usklađenosti politika odjeljenja Vlade;

- Uspostavljanje efikasne saradnje sa Skupštinom Brčko distrikta BiH;

- Pripreme sjednica Vlade;

- Koordinaciju komunikacije i informisanja;

- Koordinaciju praćenja radnog učinka Vlade;

- Koordinirajuću ulogu saradnje sa sekretarijatima vlada entiteta i Generalnim sekretarijatom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

- Poslove strateškog planiranja i monitoringa

- Poslove za korisničke usluge e_vlade

- Izradu planskih akata Vlade.

Sekretarijatom Vlade rukovodi sekretar Vlade.

Sekretarijat Vlade ima tri sektora:

 • Sektor za informisanje
 • Sektor za opšte poslove i strateško planiranje
 • Sektor za koordinaciju politika i pravne poslove

SEKTOR ZA INFORMISANJE
Sektor za informisanje ima integrisane funkcije interne i eksterne komunikacije.

Osnovne nadležnosti Sektora za informisanje su:

1. Interni PR gdje spada:

 • istraživanje stavova zaposlenih u Vladi u odnosu na aktuelna pitanja, analiza odnosa u okviru grupa i radne atmosfere u upravi;
 • razvijanje sistema dvosmjerne interne komunikacije, praćenje formalnih i neformalnih tokova informisanja;
 • iniciranje i upravljanje programima za unapređenje interne komunikacije;
 • rukovođenje uređivanjem internih glasila i pripremom priloga za interna glasila;
 • organizovanje distribucije internih glasila; rukovođenje kreiranjem i sprovođenjem internih marketinških kampanja u cilju promocije novih sistema vrijednosti.

2. Eksterni PR gdje spada:

 • istraživanje imidža Vlade kod predstavnika značajnih ciljnih grupa;
 • istraživanje potreba građana i stepena zadovoljstva građana radom, pruženim uslugama i zaposlenima Vlade BD;
 • istraživanje i analiza rada i aktivnosti uprava uspješnih gradova/opština;
 • izrada i izvršenje strategije komunikacije Vlade Brčko distrikta po značajnim ciljnim grupama (građani, institucije i organizacije Brčko distriktu BiH, MZ, institucije i organizacije na nivou BiH, načelnicima gradova i opština na nivou BiH, privrednici koji posluju na teritoriji Brčko distrikta BiH, investitori, privredne komore...);
 • blagovremeno uočavanje i reagovanje na trendove u okruženju u cilju ublažavanja negativnih stavova;
 • korišćenje specijalizovanih skupova i javnih manifestacija za plasman informacija o Brčkom;
 • pripremanje protokola za sastanke sa članovima Vlade; definisanje i predlaganje strategije sponzorstva i donatorstva upravi BD; pripremanje glasila Vlade BD namijenjenim eksternim ciljnim grupama; praćenje jubileja i značajnih datuma pojedinaca, preduzeća i institucija uz slanje prigodnih čestitki; saradnja sa PR agencijama;

3. Saradnja sa medijima gdje spada:

 • Priprema i analiza press klipinga o Brčko distriktu BiH;
 • Održavanje i negovanje stalnih veza sa predstavnicima medija u Brčkom i značajnijim medijskim kućama van BD;
 • Definisanje sistema informisanja i komunikacije lokalne uprave sa medijima u redovnim uslovima i kriznim situacijama;
 • Davanje prijedloga za unapređenje odnosa sa medijima; Snabdijevanje informativnih redakcija potrebnim informacijama (info servis);
 • Organizovanje intervjua sa predstavnicima Vlade;
 • Organizovanje konferencija za novinare;
 • Pripreme predstavnika BD za nastup u medijima; Pisanje i distribucija saopštenja i demantija;
 • Stalno ažuriranje liste medija;
 • Pripremanje i pisanje i drugih priloga za objavljivanje u medijima

4. Organizacija događaja i protokol;

5. Web uređivanje.

SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Sektor za opšte poslove i strateško planiranje ima dva odsjeka:

Odsjek za zajedničke poslove
Odsjek za strateško planiranje
Sektor za opšte poslove i strateško planiranje obavlja poslove koji se odnose na:

- Pripremu dnevnog reda i materijala za sjednice Vlade;

- Dostava poziva za dnevni red sjednica Vlade elektronskom poštom;

- Izradu akata koje donosi Vlada Brčko distrikta BiH

- Pripremu, provjeru i finalizaciju odluka koje idu na sjednicu Vlade;

- Osiguravanje svih preduslova za redovan rad Vlade Brčko distrikta BiH;

- Efikasnu komunikaciju sa Skupštinom;

- Osiguranje dostupnosti materijala i drugih informacija na portalu Vlade;

- Pripremu i dostavu materijala za sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH;

- Razmjenu podataka institucionalnim sistemom vanjske i unutrašnje komunikacije;

- Bazu podataka donesenih akata koji se mogu pretraživati po nekoliko ključnih kriterija;

- Priprema i tehnička obrada materijala koji se kandiduju na sjednicu Vlade;

- Zakonito, efikasno, blagovremeno i ekonomično izvršavanje svih poslova iz oblasti strateškog planiranja

- Poslove za korisničke usluge e_vlade

- Provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Distrikta iz oblasti uprave, pod nadzorom i instrukcijama gradonačelnika

- Druge poslove iz nadležnosti određene zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH ili dužnosti naložene od strane Sekretara Vlade i gradonačelnika.


ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE


Odsjek za zajedničke poslove vrši poslovi koji se odnose na izvršavanje stručnih, administrativnih i drugih poslova iz nadležnosti Vlade koji se odnose na:

- Izradu akata koje donosi Vlada Brčko distrikta BiH

- Pripremu i dostavu materijala za sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH;

- Dostava akata na objavu u Službeni glasnik Brčko distrikta BiH

- Prevođenje dokumenata sa stranih jezika na službene jezike u Bosni i Hercegovini;

- Lektorisanje materijala na službene jezike u Bosni i Hercegovini;

- Tonsko snimanje i izrada izvoda iz tonskih zapisa sa sjednica Vlade i drugih sastanka;

- Poslove za korisničke usluge e_vlade

- Stalno ažuriranje i redovno izvještavanje o statusu akata

- Druge poslove iz nadležnosti određene zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH ili dužnosti naložene od šefa Sektora.

ODSJEK ZA STRATEŠKO PLANIRANJE

Odsjek za strateško planiranje izvršava stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti:

- u procesu modernizacije javne uprave:

- praćenjem sprovođenja razvojne i sektorskih strategija kao i operativnih i godišnjih plana i programa;

- predlaganjem njihovog prilagođavanja i unapređivanja i učestvovanjem u njihovoj izradi;

- obavljanjem drugih poslova koji su u funkciji modernizacije i uspostavljanja profesionalne, efikasne, politički nepristrasne i demokratski odgovorne javne uprave koja će biti spremna i osposobljena da usvoji i implementira zakone i regulative koje su usvojile zemlje članice Evropske unije.

- provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH iz oblasti uprave, pod nadzorom i instrukcijama gradonačelnika;

- druge poslove iz nadležnosti određene zakonima i propisima BiH i Skupštine Brčko distrikta BiH ili dužnosti naložene od strane Šefa Sektora.

SEKTOR ZA KOORDINACIJU POLITIKA I PRAVNE POSLOVE

Sektor za koordinaciju politika i pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na:

- Provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH iz oblasti uprave, pod nadzorom i instrukcijama gradonačelnika;

- Pripremu i izradu plana rada i prioriteta rada Sektora;

- Kontinuirano analiziranje i izvještavanje Sekretara o realizaciji planova i prioriteta Vlade;

- Zastupanje pred sudovima u sporovima male vrijednosti za komunalne usluge za period do 31. 12. 2007. godine i postupanje po zaključcima i nalozima Suda.

- Izrada akata iz nadležnosti Ureda gradonačelnika.

ODSJEK ZA KOORDINACIJU POLITIKA


U Odsjeku za koordinaciju politika vrše se poslovi koji se odnose na:

- Pripremu i izradu plana rada i prioriteta rada Odsjeka;

- Asistiranje pri izradi nacrta odluka i davanje pravno-tehničkog mišljenja o normativno-pravnoj usklađenosti odluka koje donosi Vlada;

- Izrada opštih i pojedinačnih akata koje donosi gradonačelnik Brčko distrikta BiH;

- Kontinuirano analiziranje i izvještavanje Sekretara o realizaciji planova i prioriteta Vlade;

- Zastupanje pred sudovima u sporovima male vrijednosti za komunalne usluge za period do 31. 12. 2007. godine i postupanje po zaključcima i nalozima Suda.

STRATEŠKA PLATFORMA u sklopu izrade Strategije razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027