Organizacija kancelarije

Za izvršavanje poslova iz nadležnosti Kancelarije gradonačelnika, na način propisan članom 3. ovog Organizacionog plana, utvrđuju se slijedeći organizacioni dijelovi Kancelarije i to:

 • Kabinet gradonačelnika,
 • Sekretarijat Vlade:
  1. Sektor za informisanje,
  2. Sektor za koordinaciju politika i opšte poslove,
 • Zakonodavna kancelarija,
 • Inspektorat,
 • Apelaciona komisija,
 • Odbor za zapošljavanje,
 • Upravna inspekcija,
 • Informacione tehnologije,
 • Kancelarija za evropske integracije.

(1) Kancelarijom gradonačelnika rukovodi gradonačelnik .

(2) Sekretarijatom Vlade Brčko Distrikta BiH neposredno rukovodi Sekretar Vlade, koji ima sljedeće nadležnosti:

 • rukovodi radom Sekretarijata u skladu sa Statutom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,
 • Zakonom o javnoj upravi Bosne i Hercegovine ,
 • Zakonom o Vladi Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i instrukcijama gradonačelnika;
 • vrši verifikaciju kvantiteta i kvaliteta obavljenih poslova šefova Sektora u Sekretarijatu;
 • predstavlja Sekretarijat i organizuje rad u Sekretarijatu;
 • obezbjeđuje saradnju sa drugim odjeljenjima i institucijama Brčko Distrikta BiH; 
 • obavještava gradonačelnika, Vladu, Skupštinu i javnost o svim pitanjima iz nadležnosti Sekretarijata;
 • sekretara Vlade u njegovoj odsutnosti mijenja šef Sektora kojeg sekretar Vlade odredi.

(3) Sektorima rukovode šefovi sektora, kojima su povjerene sljedeće nadležnosti:

 • rukovode radom sektora;
 • vrši verifikaciju kvantiteta i kvaliteta obavljenih poslova izvršilaca u sektoru;
 • raspoređuju poslove na službenike i namještenike, kontrolišu rad zaposlenih i odgovorni su za rad sektora
 • šefa Sektora u njegovoj odsutnosti mijenja šef Odsjeka kojeg šef Sektora odredi.

(4) Odsjekom rukovode šefovi odsjeka, kojima su povjerene sljedeće nadležnosti:

 • rukovode radom odsjeka;
 • vrši verifikaciju kvantiteta i kvaliteta obavljenih poslova izvršilaca u odsjeku;
 • raspoređuju poslove na službenike i namještenike;
 • kontrolišu rad službenika i namještenika zaposlenih u odsjeku i odgovorni su za rad odsjeka;
 • šefa Odsjeka u njegovoj odustnosti mijenja stručni savjetnik kojeg šef Odsjeka odredi.