Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave

U Kancelariji koordinatora za reformu javne uprave vrše se poslovi koji se odnose na:

  • pripremu i implementaciju strategija i projekata za reformu javne uprave;
  • saradnju i koordinaciju sa relevantnim institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH;
  • izradu stručnih analiza i prijedloga u vezi sa interoperabilnošću i razvoj e-uprave za Vladu Brčko distrikta BiH, a radi donošenja odgovarajućih upravnih i planskih dokumenata;
  • stručnu podršku organima javne uprave i drugim institucijama u izradi sporazuma i protokola o interoperabilnosti;
  • koordinaciju poslova predviđenih okvirom interoperabilnosti. 

Kancelarijom Koordinatora za reformu javne uprave neposredno rukovodi Koordinator za reformu javne uprave koji za svoj rad odgovara gradonačelniku Brčko distrikta BiH.

http://rju.parco.gov.ba/o-rju/strateski-okviri-za-rju/