Kabinet gradonačelnika

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Brčko distrikt BiH i vrši izvršnu vlast Distrikta, provodi zakone koje donosi Skupština Distrikta i Skupština BiH.

Gradonačelnik je šef Vlade, predsjedava Vladom i osigurava saradnju između pojedinih odjeljenja Vlade Distrikta, nadzire pružanje usluga javnosti i osigurava efikasan rad Vlade i drugih organa Distrikta.

Vrši dužnost najvišeg rukovodioca svih javnih radnika zaposlenih u Distriktu, te dužnost supervizora nad radom Policije Distrikta, izdaje instrukcije za provodjenje politike Distrikta u oblasti javne sigurnosti, odlučuje o podnošenju tužbe ili zastupa Distrikt u odbrani interesa Distrikta.

Gradonačelnik je odgovoran za čuvanje imovine Distrikta.

Opis programa rada:

  • Gradonačelnik kontroliše izvršni dio vlasti.
  • Izvještava Skupštinu o svim fizičkim i finansijskim aktivnostima Vlade.
  • Gradonačelnik predstavlja i zastupa Distrikt.
  • Zajedno sa članovima Vlade Distrikta saradjuje sa organima i institucijama Bosne i Hercegovine i entiteta, shodno pravima, dužnostima i odgovornostima utvrđenim Ustavom i zakonima BiH, te Statutom i zakonima Distrikta.
  • Provodi zakone koje donosi Skupština Distrikta i Skpština BiH. Dužnost i obaveza gradonačelnika je da o svom radu informiše javnost i sredstva informisanja.