Испит за рад у органима управе

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Да ли се захтјев предаје лично?
Захтјев можете предати лично сваког радног дана од 8:30-15 часова у просторијама Владе Брчко дистрикта БиХ, на шалтерима или послати на адресу Влада Брчко дистрикт БиХ, Комисија за полагање испита за рад у органима управе, Булевар Мира 1, 76 100 Брчко дистрикт БиХ

Гдје могу да добијем образац захтјева за полагање испита за рад у органима управе?
Образац за полагање испита за рад у органима управе можете добити у просторијама Владе Брчко дистрикта БиХ (Инфо пулт) или на wеб сајту Владе Брчко дистрикта БиХ.

Из чега се састоји испит за рад у органима управе?
Испит за рад у органима управе се састоји из писменог и усменог дијела.

Из којих предмета се полаже усмени дио испита за рад у органима управе?
Усмени дио испита за рад у органима управе за кандидате са вишом и високом стручном спремом полаже се из:

  • Основа уставног уређења и европских интеграција
  • Управних система
  • Управног поступка и управног спора;
  • Радних односа и радних односа у управи;
  • Канцеларијског пословања.

Усмени дио испита за рад у органима управе за кандидате са средњом стручном спремом полаже се из:

  • Основа уставног уређења и управних система;
  • Основа управног поступка, основа радних односа и радних односа у управи;
  • Канцеларијског пословања.

Када и како ћу добити увјерење о положеном испиту?
Кандидату који је положио испит за рад у органима управе градоначелник издаје увјерење о положеном испиту.
Увјерење о положеном испиту за рад у органима управе кандидату који је положио испит за рад у органима управе, Комисија за полагање испита доставиће редовном поштом на адресу коју је кандидат навео у захтјеву за полагање испита за рад у органима управе.

Када треба да донесем уплатницу за полагање испита?
Уплатница за полагање испита доноси се на дан полагања истог.

Како ћу бити обавјештен о термину полагања испита?
Након што је Комисија за полагање испита за рад у органима управе утврдила да испуњавате услове за полагање испита, донијеће рјешење о одобравању полагања испита за рад у органима управе. Наведено рјешење и обавјештење о термину полагања испита ће Вам бити послано писмено на адресу коју сте навели у захтјеву за полагање испита. Том приликом бићете обавјештени и о новчаном износу који треба да уплатите, као и броју жиро рачуна на који тај износ треба бити уплаћен.

Ко даје задатак из писменог дијела испита и из чега се састоји тај задатак?
Задатак из писменог дијела даје члан Комисије који испитује одређену област, а састоји се од рјешавања практичног задатка из управног поступка.
При избору задатка за писмени дио испита члан Комисије кандидату са високом стручном спремом даје писмени задатак из најсложенијих послова, са вишом стручном спремом из сложених послова, а са средњом стручном спремом из једноставних управних ствари.
При изради писменог задатка кандидат се може служити само законима и подзаконским прописима.
Израда писменог задатка може трајати до два часа.
Успјех кандидата на писменом дијелу испита оцјењује Комисија са оцјеном "задовољава” или "не задовољава".
Ако је писмени рад оцијењен "не задовољава”, кандидат не може приступити усменом дијелу испита.

Које услове треба да испуњава кандидат за полагање испита за рад у органима управе?

  • Кандидати који су запослени у управи или имају радно искуство у управи,могу полагати испит ако су по стеченој високој стручној спреми радили у струци у управи најмање једну годину дана, односно вишој стручној спреми најмање девет мјесеци, а по стеченој средњој стручној спреми најмање шест мјесеци.
  • Кандидати који нису запослени у управи и немају радно искуство у управи,могу полагати испит ако су по стеченој високој стручној спреми радили у струци ван управе најмање једну године дана,односно вишој стручној спреми најмање девет мјесеци, а по стеченој средњој стручној спреми најмање шест мјесеци.

Колика је цијена полагања испита?

Висина трошкова полагања испита за високу и вишу стручну спрему износи 350,00 КМ, а за средњу стручну спрему 250,00 КМ.
Трошкови поправног испита износе 100 КМ за високу и вишу стручну спрему за сваку област коју кандидат полаже на поправном испиту, а за средњу стручну спрему 75,00 КМ за сваку област коју кандидат полаже на поправном испиту. 

Шта ако не покажем задовољавајуће знање?

Кандидат са високом и вишом стручном спремом који на усменом дијелу испита не покаже задовољавајуће знање из највише двије области има право да из тих области полаже поправни испит најкасније у року од 90 дана, а најраније у року од 15 дана од дана полагања испита.
Кандидат са средњом стручном спремом који на усменом дијелу испита не покаже задовољавајуће знање из једне области, има право да из те области полаже поправни испит најкасније у року од 60 дана, а најраније у року од 15 дана од дана полагања испита.
Ако кандидат у прописаном року не приступи поправном испиту без оправданог разлога, сматраће се да испит није положио.
Кандидат који не постигне успјех на поправном испиту понавља цијели испит.

Шта је потребно да бих пријавио полагање испита за рад у органима управе?
Да бисте пријавили полагање испита за рад у органима управе потребно је да поднесете захтјев за полагање испита за рад у органима управе уз који ћете приложити доказ о стеченој стручној спреми и доказ о потребном радном искуству.
Особе код којих је дошло до промјене презимена у односу на презиме на дипломи дужне су доставити и извод из матичне књиге рођених.
Уколико полагању испита за рад у органима управе приступају особе које су стекле образовање након 06.04.1992. године изван простора Босне и Херцеговине, дужне су извршити нострификацију дипломе - свједоџбе о образовању и наведену приложити уз захтјев за полагање испита за рад у органима управе.

Да ли документација која се доставља Комисији за полагање испита за рад у органима управе мора бити овјерена?
Да, ово је обавезно

КОНТАКТ

Лидија Савић      049/ 240 810

Јасмина Јунузовић      049/ 240 653

еГрађани