Ispit za rad u tijelima uprave

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Da li se zahtjev predaje lično?
Zahtjev možete predati lično svakog radnog dana od 8:30-15 časova u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, na šalterima ili poslati na adresu Vlada Brčko distrikt BiH, Komisija za polaganje ispita za rad u organima uprave, Bulevar Mira 1, 76 100 Brčko distrikt BiH

Gdje mogu da dobijem obrazac zahtjeva za polaganje ispita za rad u organima uprave?
Obrazac za polaganje ispita za rad u organima uprave možete dobiti u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH (Info pult) ili na web sajtu Vlade Brčko distrikta BiH.

Iz čega se sastoji ispit za rad u organima uprave?
Ispit za rad u organima uprave se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.

Iz kojih predmeta se polaže usmeni dio ispita za rad u organima uprave?
Usmeni dio ispita za rad u organima uprave za kandidate sa višom i visokom stručnom spremom polaže se iz:

  • Osnova ustavnog uređenja i evropskih integracija
  • Upravnih sistema
  • Upravnog postupka i upravnog spora;
  • Radnih odnosa i radnih odnosa u upravi;
  • Kancelarijskog poslovanja.

Usmeni dio ispita za rad u organima uprave za kandidate sa srednjom stručnom spremom polaže se iz:

  • Osnova ustavnog uređenja i upravnih sistema;
  • Osnova upravnog postupka, osnova radnih odnosa i radnih odnosa u upravi;
  • Kancelarijskog poslovanja.

Kada i kako ću dobiti uvjerenje o položenom ispitu?
Kandidatu koji je položio ispit za rad u organima uprave gradonačelnik izdaje uvjerenje o položenom ispitu.
Uvjerenje o položenom ispitu za rad u organima uprave kandidatu koji je položio ispit za rad u organima uprave, Komisija za polaganje ispita dostaviće redovnom poštom na adresu koju je kandidat naveo u zahtjevu za polaganje ispita za rad u organima uprave.

Kada treba da donesem uplatnicu za polaganje ispita?
Uplatnica za polaganje ispita donosi se na dan polaganja istog.

Kako ću biti obavješten o terminu polaganja ispita?
Nakon što je Komisija za polaganje ispita za rad u organima uprave utvrdila da ispunjavate uslove za polaganje ispita, donijeće rješenje o odobravanju polaganja ispita za rad u organima uprave. Navedeno rješenje i obavještenje o terminu polaganja ispita će Vam biti poslano pismeno na adresu koju ste naveli u zahtjevu za polaganje ispita. Tom prilikom bićete obavješteni i o novčanom iznosu koji treba da uplatite, kao i broju žiro računa na koji taj iznos treba biti uplaćen.

Ko daje zadatak iz pismenog dijela ispita i iz čega se sastoji taj zadatak?
Zadatak iz pismenog dijela daje član Komisije koji ispituje određenu oblast, a sastoji se od rješavanja praktičnog zadatka iz upravnog postupka.
Pri izboru zadatka za pismeni dio ispita član Komisije kandidatu sa visokom stručnom spremom daje pismeni zadatak iz najsloženijih poslova, sa višom stručnom spremom iz složenih poslova, a sa srednjom stručnom spremom iz jednostavnih upravnih stvari.
Pri izradi pismenog zadatka kandidat se može služiti samo zakonima i podzakonskim propisima.
Izrada pismenog zadatka može trajati do dva časa.
Uspjeh kandidata na pismenom dijelu ispita ocjenjuje Komisija sa ocjenom "zadovoljava” ili "ne zadovoljava".
Ako je pismeni rad ocijenjen "ne zadovoljava”, kandidat ne može pristupiti usmenom dijelu ispita.

Koje uslove treba da ispunjava kandidat za polaganje ispita za rad u organima uprave?

  • Kandidati koji su zaposleni u upravi ili imaju radno iskustvo u upravi,mogu polagati ispit ako su po stečenoj visokoj stručnoj spremi radili u struci u upravi najmanje jednu godinu dana, odnosno višoj stručnoj spremi najmanje devet mjeseci, a po stečenoj srednjoj stručnoj spremi najmanje šest mjeseci.
  • Kandidati koji nisu zaposleni u upravi i nemaju radno iskustvo u upravi,mogu polagati ispit ako su po stečenoj visokoj stručnoj spremi radili u struci van uprave najmanje jednu godine dana,odnosno višoj stručnoj spremi najmanje devet mjeseci, a po stečenoj srednjoj stručnoj spremi najmanje šest mjeseci.

Kolika je cijena polaganja ispita?

Visina troškova polaganja ispita za visoku i višu stručnu spremu iznosi 350,00 KM, a za srednju stručnu spremu 250,00 KM.
Troškovi popravnog ispita iznose 100 KM za visoku i višu stručnu spremu za svaku oblast koju kandidat polaže na popravnom ispitu, a za srednju stručnu spremu 75,00 KM za svaku oblast koju kandidat polaže na popravnom ispitu. 

Šta ako ne pokažem zadovoljavajuće znanje?

Kandidat sa visokom i višom stručnom spremom koji na usmenom dijelu ispita ne pokaže zadovoljavajuće znanje iz najviše dvije oblasti ima pravo da iz tih oblasti polaže popravni ispit najkasnije u roku od 90 dana, a najranije u roku od 15 dana od dana polaganja ispita.
Kandidat sa srednjom stručnom spremom koji na usmenom dijelu ispita ne pokaže zadovoljavajuće znanje iz jedne oblasti, ima pravo da iz te oblasti polaže popravni ispit najkasnije u roku od 60 dana, a najranije u roku od 15 dana od dana polaganja ispita.
Ako kandidat u propisanom roku ne pristupi popravnom ispitu bez opravdanog razloga, smatraće se da ispit nije položio.
Kandidat koji ne postigne uspjeh na popravnom ispitu ponavlja cijeli ispit.


Šta je potrebno da bih prijavio polaganje ispita za rad u organima uprave?
Da biste prijavili polaganje ispita za rad u organima uprave potrebno je da podnesete zahtjev za polaganje ispita za rad u organima uprave uz koji ćete priložiti dokaz o stečenoj stručnoj spremi i dokaz o potrebnom radnom iskustvu.
Osobe kod kojih je došlo do promjene prezimena u odnosu na prezime na diplomi dužne su dostaviti i izvod iz matične knjige rođenih.
Ukoliko polaganju ispita za rad u organima uprave pristupaju osobe koje su stekle obrazovanje nakon 06.04.1992. godine izvan prostora Bosne i Hercegovine, dužne su izvršiti nostrifikaciju diplome - svjedodžbe o obrazovanju i navedenu priložiti uz zahtjev za polaganje ispita za rad u organima uprave.

Da li dokumentacija koja se dostavlja Komisiji za polaganje ispita za rad u organima uprave mora biti ovjerena?
Da, ovo je obavezno

KONTAKT

Lidija Savić          049/ 240 810

Jasmina Junuzović        049/ 240 653